Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Obec Brťov-Jeneč

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Brťov-Jeneč vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Obec je právnická osoba zastoupená starostou obce, má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně, dle vlastního rozpočtu, za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí obec řídí zákony a obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Orgány obce: zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad.

Orgány zastupitelstva: kontrolní výbor, finanční výbor

 

3. Organizační struktura

Obec Brťov-Jeneč

Obecní úřad

Zastupitelstvo

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Mateřská škola Brťov-Jeneč, příspěvková organizace

Knihovna

 

4. Kontaktní spojení

Obec Brťov-Jeneč

Tišnovská 80

679 21 Černá Hora

telefon: 516 437 535, 606 730 697

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Brťov-Jeneč
Tišnovská 80 679 21 Černá Hora


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Brťov-Jeneč Tišnovská 80 679 21 Černá Hora

 

4.3. Úřední hodiny
Každé úterý: 19 - 21 hodin

 

4.4 Telefonní čísla
516 437 535, 606 730 697

 

4.5 Adresa Internetové stránky

http://www.brtov-jenec.cz

 

4.6 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.7 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.8 Číslo datové schránky
jf2a8yk

 

5. Případné platby lze poukázat
KB Blansko, číslo účtu: 6624631/0100
Hotovost na pokladně OÚ Brťov-Jeneč (v úřední hodiny)

 

6. IČ
00279986

 

7. DIČ
subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Úřední deska

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2021

Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2023

 

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze požadované informace získat na Obecním úřadu Brťov-Jeneč, a to:
- ústně v době úředních hodin
- písemně poštou na adresu: OÚ Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, 67921 Černá Hora
- osobně předáním na OÚ
- telefonicky
- e-mailem a elektronickou podatelnou
- datovou schránkou
Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti dle §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím – kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, identifikaci žadatele
- u fyzických osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu
- u právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

9.1 Přehled přípustných datových formátů dokumentů

*.TXT (prostý text),
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
*.PDF, *.PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader),
*.DOC, *.DOCX (dokument MS Word),
*.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel),
*.PNG, *.JPG, *.TIFF, *.GIF (dokumenty běžných grafických formátů),
*.ODT, *.ODS (dokumenty OpenOffice.org),
*.DWG (dokument programu AutoCAD),
*.WAV, *.MP3 (dokumenty digitálního záznamu zvuku),
*.AVI, *.MPG, *.MPEG-1 a 2 (dokumenty digitálního obrazového záznamu),
*.HTML (dokument pro web bez užití skriptovacích jazyků JavaScript apod.),
*.ZFO (dokument elektronického formuláře).
Ostatní formáty souborů lze zasílat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť naše zařízení nemá programové prostředky na jejich otevření.
Pro úsporu místa a dodržení povolené kapacity elektronického podání mohou být přílohy tohoto podání komprimovány archivátory souborů, a to ve formátech *.ZIP, *.RAR.
Maximální velikost přílohy datové zprávy však nesmí být větší než 20 MB.
Soubory mohou být také elektronicky podepsány.

9.2 Přehled přenosných technických nosičů dat
- CD
- DVD
- USB flashdisk (pouze při podání na podatelně)

9.3 Způsob nakládání s poškozenými datovými zprávami
Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):
Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

- Sdělení k vyžádaným informacím (ze dne 11.5.2021)
- Sdělení k vyžádaným informacím (ze dne 17.8.2021)
- Sdělení k vyžádaným informacím (ze dne 18.8.2021)
- Sdělení k vyžádaným informacím (ze dne 5.10.2021)

 

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Brťov-Jeneč. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

 

12. Formuláře
Viz. Portál veřejné správy České republiky

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Viz návody pro řešení životních situací na stránkách Portálu veřejné správy České republiky

 

14. Předpisy

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 

- zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 

- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 

- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

 

- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 

- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

14.2. Vydané právní předpisy
Obec Brťov-Jeneč vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Platné obecně závazné vyhlášky

 

15. Úhrady za poskytování informací
V současné době nemá obec schválený sazebník, informace poskytujeme zdarma

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Brťov-Jeneč poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 (formát PDF) 

Výroční zpráva za rok 2021 (formát DOC) 

Výroční zpráva za rok 2020 (formát PDF) 

Výroční zpráva za rok 2020 (formát DOC) 

Výroční zpráva za rok 2019 (formát PDF) 

Výroční zpráva za rok 2019 (formát DOC) 

Výroční zpráva za rok 2018 (formát PDF) 

Výroční zpráva za rok 2018 (formát DOC)