Obec Brťov-Jeneč

informace vztahující se k agendám MŠ

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika MŠ (listinná)  Třídní knihy MŠ (listinná)  Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná, elektronická) Omluvné listy dětí s povinným předškolním vzděláváním (listinná) Diagnostické listy (listinná) Evaluace (listinná) Spisy o přijetí dítěte a správní řízení (listinná, elektronická) Seznamy dětí (listinná, elektronická) Úrazy zaměstnanců, úrazy dětí (listinná) BOZP (listinná) Personální agenda (elektronická, listinná) Mzdová agenda (elektronická, listinná) Podklady pro mzdovou agendu - suplování a podklady pro plat, docházka apod. (listinná, elektronická) Pokladna, výpisy z účtu (listinná) Účetnictví (listinná, elektronická) Smlouvy s dodavateli služeb (listinná, elektronická) Podací deník (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) Výroční zprávy (listinná, elektronická) Roční plány (listinná, elektronická) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinná, elektronická) Pedagogický plán podpory (listinná) IVP (listinná) Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná); Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb, přehled strávníků (listinná) Kronika (listinná) EU projekty (listinná)
 Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
 Účel zpracování Vedení školní matriky Třídní knihy v MŠ Platba úplaty za předškolní vzdělávání Evidence žádostí u uvolnění dítěte Diagnostické listy Evaluace Evidence příjetí dětí Podklad pro školní akce Evidence úrazů zaměstnanců a děti Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení personální agendy Vedení mzdové agendy Podklady pro mzdovou agendu Evidence hotovostních plateb Vedení účetnictví Uzavírání smluv Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Výroční zprávy školy Roční plány školy Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Pedagogický plán podpory Zvláštní vzdělávací potřeby Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Školní kronika Evidence k projektům
 Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Děti školy Děti, vyučující Děti, zákonní zástupci  Děti, zákonní zástupci Děti školy Děti školy  Děti, zákonní zástupci, ředitelka školy Děti školy zaměstnanci a děti zaměstnanci školy, děti zaměstnanci školy zaměstnanci školy zaměstnanci školy plátci a příjemci plátci a příjemci Dodavatelé Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty zaměstnanci školy zaměstnanci školy zaměstnanci školy, děti Děti se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny, zaměstnanci školy Děti se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny, zaměstnanci školy Děti,  pracovníci školy Děti, zákonní zástupci a pracovníci školy Děti,  pracovníci školy Podpořené osoby
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození jmenné, kontaktní Jmenné, adresní, Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné a identifikační, jmenné  jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis Jmenné jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné Jmenné Jmenné jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, datum narození
 Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. instruktorky plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, školitel BOZP Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci, účetní Určení zaměstnanci, účetní Určení zaměstnanci, účetní Určení zaměstnanci, účetní Určení zaměstnanci - ředitelka školy Určení zaměstnanci, ředitelka školy Veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci - vedoucí školního stravování Určení zaměstnanci, účetní, vedoucí školního stravování Určení zaměstnanci, učitelka Určení zaměstnanci, poskytovatel dotace, kontrolní orgány,Profi škola s.r.o.
 Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 5 let 1 rok 1 rok 1 rok 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 3 roky 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 10 let 10 let 5 let 10 let 10 let 5 let 10 let 10 let 3 roky 5 let 10 let 10 let
 Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c b c c c c b c c c c c c c c c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 6 vyhl. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělání zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Není třeba vyplnit buňku. § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 

§ 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 18 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 18 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 5 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, z. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
 Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

 

 


Contribute!