Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Obecní knihovna v Brťově-Jenči

Knihovnice: Katka Bajková
Půjčovní doba knihovny: úterý 18:00 - 20:00 hod.
Dětské odpoledne: středa 17:00 - 19:00 hod (vhodné pro děti bez rozdílu věku)

Současnost Obecní knihovny v Brťově-Jenči:

   Naše knihovna v Brťově-Jenči byla zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR dne 30. 7. 2002 a při plnění svých hlavních činností spolupracuje s oddělením regionální činnosti Městské knihovny Blansko, která je pověřena regionálními funkcemi.

Knihovnice Obecní knihovny

V současné době vedle klasického půjčování knih má další bohatou náplň své činnosti.
Poskytuje ústně bibliografické, referenční a faktografické informace zájemcům z řad mládeže i dospělých.
Spolupracuje při veřejné činnosti v naší obci s Obecním úřadem, Svazem žen, Hasiči a s Mateřskou školou.
Eviduje, buduje a zpřístupňuje zájemcům fond regionální literatury.
Soustavně shromažďuje, zpracovává a uchovává historické i nejnovější informace o obci.
Občanům včetně mládeže předává získané poznatky formou tematických besed, které připravuje sama knihovnice nebo pozvaní lektoři, a to převážně v zimním období. Návštěvnost těchto besed je velmi dobrá.

Historie:

   Knihovnictví má v naší obci více než stoletou tradici. Z nepřímých historických údajů (zmínky v Kronice obce a v Zápisech Místní školní rady) vyplývá, že Obecní knihovna byla založena prvním brťovským řídícím učitelem Kornelem Grimem v nově zbudované škole v Brťově někdy po r.1901.
   Po dobu trvání školy byli knihovníky řídící učitelé (Bohumil Palán, Josef Šír, Božena Šírová, Emilie Matalová, Alena Jílková) a knihovna měla část žákovskou a část pro dospělé.
   Po druhé světové válce byla knihovna přejmenována na Místní lidovou knihovnu, později na Místní knihovnu a v současné době je její název Obecní knihovna v Brťově-Jenči..
   Z důvodu malého počtu dětí byla v roce 1974 škola zrušena. Budova školy byla adaptována na Mateřskou školu a Místní lidové knihovně zde byla přidělena jedna místnost. Knihovnicí byla určena brťovská rodačka, bývalá učitelka ZŠ v Černé Hoře Anna Čumová, kterou v roce 2018 nahradila Katka Bajková. V roce 2019 se knihovna přestěhovala do nově vybudovaných prostor Obecního úřadu.

        

Obecní úřad dává Obecní knihovně maximální podporu. Knihovna má na svou činnost k dispozici diaprojektor, notebook, kvalitní promítací plátno, scaner, zvukovou aparaturu a 2 PC. Výhledově je plánováno i nové vhodnější umístění knihovny.

Je pochopitelné, že poslání a využití Obecní knihovny se během sta let její existence měnilo. Přímý vliv na oblibu čtení knih a počet čtenářů má vědecko technický pokrok v oblasti sdělovacích prostředků.

Tento vliv je v současné době u nás bohužel záporný. Zatím co v sedmdesátých létech knihovna registrovala kolem jednoho sta čtenářů, v současné době se jejich počet pohybuje kolem necelé poloviny z nich.

V roce 2012 byla v Obecní knihovně provedena ve spolupráci s Regionálním oddělením aktualizace knižního fondu a v rámci knihovnického programu Clavius Reks také jeho digitalizace.

V současné době má Obecní knihovna v Brťově-Jenči zapsáno 2268 svazků (beletrie pro mládež a dospělé i naučných knih).

V roce 2013 si knihovna pořídila vlastní Webové stránky.
http://www.brtov-jenec.knihovna.cz
Na těchto stránkách je možno najít:
On-line katalog Obecní knihovny Brťov-Jeneč
On-line katalog Městské knihovny v Blansku
On line katalog výměnného fondu Regionálního oddělení MK Blansko